خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Not unique table/alias: 'wp_postmeta']
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.*, (wp_postmeta.meta_value+0) AS views FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta ON (wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id AND wp_postmeta.meta_key = '_wast_renewal' ) LEFT JOIN wp_postmeta ON wp_postmeta.post_id = wp_posts.ID WHERE 1=1 AND ( wp_postmeta.post_id IS NULL ) AND wp_posts.post_type = 'post' AND (wp_posts.post_status = 'publish' OR wp_posts.post_status = 'open' OR wp_posts.post_status = 'in_progress' OR wp_posts.post_status = 'closed' OR wp_posts.post_status = 'answered' OR wp_posts.post_status = 'finished') AND wp_postmeta.meta_key = 'views' GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY views desc LIMIT 0, 12

پاتوق وردپرس

مطلبی وجود ندارد . لطفا از پنل مدیریت اضافه کنید

پاتوق وردپرس | قالب وردپرس | اموزش وردپرس